root android
Hãy cho đánh giá
Cài app không tương thích
Điện thoại trở thành cục gạch