root android
Cài app không tương thích
Điện thoại trở thành cục gạch